ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องเหตุจำเป็นทางราขการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

19 มิ.ย. 66