สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์
ประธานสภาเทศบาล
08 4834 0287

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก
รองประธานสภาเทศบาล
09 5620 2690

นายประยูร พลยางนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 5901 2825
นางณัฐมล เหลืองกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 9848 5095
นายดนัย อยู่กิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 5859 6287

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
08 4429 6830
นายสวัสดิ์ ปอนสำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 0483 6440

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
09 1136 7791
นางสมบุญ สุวรรณเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 0739 6004
นายศรีชาติ สร้อยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 3371 6998

นายนิ่ม เสริฐกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 1069 9271
นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
09 1764 1688
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ