สำนักปลัดเทศบาล

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
06 1965 9945

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอก วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ่าเอกนันทวัจน์ เทียนฉาย
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

นางสาวนิศนาถ หอยมุกข์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการชำนาญงาน
นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวราพล ทิพย์บ้านฉาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศุภรา ร่วมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายอุทัย ฮวบกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางอำภา อินจะบก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพูลทรัพย์ ดำกฤษฎา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวหทัยรัตน์ สุระกิตติ
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวกุสุมา กุลทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอัยศิกา มโนปัญญา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายโชคชัย หลงกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสายันต์ พวงไธสง
พนักงานขับรถตรวจการณ์
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ