ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

- ขณะนี้ระบบปิดการแสดงผล จะใช้งานได้ในช่วงเวลาถัดไป -

มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่น่าสนใจ

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แสดงภาพ

ภาพกิจกรรม

แผนที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน

สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจระเข้หิน

ทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

คู่มือบริการประชาชนเทศบาล

หน่วยงานภายนอก