หัวหน้าส่วนราชการ

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
06 1965 9945

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลฯ

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
08 1321 2265
นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด
06 2794 5561

นายพิเนตร โคติเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0632315336

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
0917105701

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ