การขับเคลื่อนจริยธรรม

08 มี.ค. 66

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/khuumuuekhamthibaayaelatawyaangphrtikrrmtaammaatrthaanthaangcchriythrrmsamhrabecchaahnaathiikhngrath.pdf

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/khuumuuekhamthibaayaelatawyaangphrtikrrmtaammaatrthaanthaangcchriythrrmsamhrabecchaahnaathiikhngrath.pdf

https://www.ocsc.go.th/blog/2022/05/do%E2%80%99s-and-don%E2%80%99ts-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3