สาส์นจากนายก

                    กระผม นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้รับความไว้วางใจจากพ่อ แม่ พี่น้อง  ชาวบ้านจระเข้หิน  และบ้านไผ่  ขอขอบพระคุณทุก ๆ คะแนนเสียงที่มอบให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  ในสมัยแรกตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นมา  ผมในฐานะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาเทศบาลให้ครอบคลุมภารกิจทุก ๆ ด้านตามอำนาจหน้าที่ที่พึ่งจะกระทำได้ ทั้งด้านการบริการสาธารณะ การศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่น่ามอง พัฒนาระบบเทคโนโลยี สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   มุ่งทำงานในการบริหารและการพัฒนาเทศบาล  ยึดหลักการทำงานตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชน  โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ  ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ อย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาล รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ที่เสนอแนะให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

                    ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าในช่วงสมัยที่ผมยังทำหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ผมและทีมงานจะทำงานพัฒนาการทุกด้านให้เต็มกำลังความสามารถและจะสร้างพลังความรัก สามัคคี  ของประชาชน ในชุมชนให้มีความสมัครสมาน  สามัคคีมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน เพื่อให้เทศบาลของเรามีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

                                                         นายภัทร ระวังครบุรี

                                                         นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :