สาส์นจากปลัด

สาส์นจากปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน จากการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ซึ่งต้องการให้ชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ รวมถึงต้องการแนะนำบุคลากรของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อที่จะได้เป็นทางหนึ่งให้ชาวเทศบาลได้ปรึกษา หรือติชมให้คำแนะนำ เสนอแนวทางการทำงานการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล จึงเป็นที่มาของรายงานประจำปีฉบับนี้

กระผมในนามปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ในฐานะหัวหน้าฝ่ายราชการประจำต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับเทศบาลเสมอมา โดยยึดหลักการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

การรายงานกิจการฉบับนี้ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะนำเสนอให้เห็นถึงความหลากหลายของโครงการและกิจกรรมที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้จัดทำขึ้น ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้พี่น้องประชาชนในเทศบาลตำบลจระเข้หินได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังที่จะร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หินให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สุดท้ายนี้ ผมขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข สมหวัง ทุกประการตลอดไป

(นายศิริ  เรืองมัจฉา)

รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน